Algemene voorwaarden

Uw gebruik van de Mealy-app en alle andere platforms (hierna de “Service” genoemd) die daarin worden aangeboden, worden beheerst door de volgende algemene voorwaarden zoals verstrekt door Mealy. Al uw transacties op de Service zijn onderworpen aan het specifieke beleid van de Service dat van toepassing is op dergelijke transacties. Uw loutere toegang tot de Service vertegenwoordigt uw overeenkomst met Mealy (vanaf nu aangeduid als “Mealy”, het “Bedrijf”, “Wij” en “Ons”), een bedrijf gevestigd in Nederland. Deze Algemene Voorwaarden vormen de juridische overeenkomst. Hierin verwijst de term “U” naar elke natuurlijke of rechtspersoon die ermee heeft ingestemd gebruiker van de Service te worden door de nodige registratiegegevens in te dienen terwijl u zich op de Service registreert als geregistreerde gebruiker. Uw gebruik van diensten die op het platform worden geleverd, is onderworpen aan de voorwaarden, richtlijnen, regels en beleidsregels die van toepassing zijn op dergelijke Services en wordt beschouwd als een onderdeel van deze algemene voorwaarden. Mealy behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, bepaalde aspecten van deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, te herzien, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. In dit verband is het uw exclusieve verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw verdere gebruik van de Service nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt geïnterpreteerd als uw instemming en aanvaarding van dergelijke wijzigingen of herzieningen. Voor zover u deze Algemene Voorwaarden blijft naleven, verleent Mealy u een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt voorrecht om toegang te krijgen tot het platform en de daarin aangeboden Diensten te gebruiken.

Browsen, toegang krijgen tot of anderszins gebruik maken van de Service betekent dat u akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die hierin zijn gedefinieerd. Daarom is het noodzakelijk dat u deze algemene voorwaarden zorgvuldig leest voordat u verder gaat.

Geschiktheid van de leden

Als u tot de minderjarige categorie behoort, dat wil zeggen dat uw leeftijd minder dan 18 jaar is, mag u zich niet registreren als lid van de Service. Bovendien zult u de Service gebruiken of handelen. Als minderjarige, als u de Service wilt gebruiken of uitvoeren, kan een dergelijke activiteit worden uitgevoerd door uw ouders of wettelijke voogd die geregistreerde gebruikers van de Service zijn. We behouden ons het exclusieve recht voor om uw lidmaatschap op te zeggen of te beëindigen en u de toegang tot de Service te ontzeggen als we naar behoren op de hoogte worden gesteld, of we ontdekken dat u jonger bent dan 18 jaar.

Toegestaan gebruik

U stemt ermee in dat u de secties van deze Service alleen mag bekijken of bezoeken voor persoonlijk gebruik. Als zodanig is het u niet toegestaan om bronnen of materialen op deze Service te publiceren, te dupliceren, te wijzigen of te distribueren voor enig ander doel dan dat hierin uiteengezet.

U mag de Service alleen gebruiken zoals de toepasselijke wetgeving dit toestaat, inclusief maar niet beperkt tot export- en wederuitvoerwetten, -voorschriften en -richtlijnen. De software en de inhoud van deze Service zijn het exclusieve eigendom van Mealy en haar leveranciers, en de internationale auteursrechtwetten beschermen hen. U stemt ermee in dat u geen juridische informatie of kennisgevingen die op de Service worden weergegeven, verwijdert, wijzigt of verduistert. U stemt ermee in dat u de Service niet zult gebruiken:

i. om materialen, diensten en producten te promoten of in verband daarmee te brengen;

ii. voor enig doel of op enigerlei wijze die in strijd is met enige wet of bepaling, enig recht van een persoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten; of

iii. om informatie te publiceren of te plaatsen die een persoon of entiteit belastert of dispareert.

Toegang en interferentie

U stemt ermee in dat u geen spider, robot, andere automatische techniek of handmatig proces zult gebruiken om de Service of de inhoud ervan te kopiëren of te controleren, om toegang te krijgen tot of gegevens vast te leggen, of voor enig ander niet-goedgekeurd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt ermee in dat u geen enkele techniek, apparaat, toepassing en software zult gebruiken om de goede werking van de Service te verstoren of te proberen te verstoren. U stemt ermee in dat u geen stappen of acties zult ondernemen die een onevenredige of onredelijk grote belasting van onze infrastructuur met zich brengen.

De Inhoud van de Dienst wordt op passende wijze beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere toepasselijke verdragen en wetten met betrekking tot intellectuele eigendom. U stemt ermee in dat u kennis neemt van al deze wetten, en in het bijzonder mag u geen alfanumerieke code, copyrightvermeldingen of merken uit de Inhoud, de software, documentatie of kopieën daarvan wijzigen, verwijderen of verbergen.

Rekeningen

Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit van de Service, moet u een account aanmaken als chef-kok of om uw persoonlijke maaltijd te delen. Elke gebruiker is eigenhandig verantwoordelijk voor het onderhouden van de accountgegevens, waaronder de gebruikersnaam en het wachtwoord. Dit om ervoor te zorgen dat geen van deze gegevens beschikbaar is voor enig doel voor iemand anders dan de gebruiker. In dit opzicht mogen gebruikers hun gegevens met niemand delen of een zwevende gebruikersnaam en wachtwoord met iemand delen. Als de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord wil intrekken, wat de gebruiker op elk moment kan doen en onmiddellijk moet doen, moet een inbreuk worden waargenomen, is om Mealy op de hoogte te stellen van een dergelijke intrekking. Mealy zal de gebruikersnaam en het wachtwoord ongeldig maken en, indien de Gebruiker dit wenst, inhoudelijke vervangingen verstrekken. Als u merkt dat iemand anders uw wachtwoord kent of heeft gewijzigd, stelt u het zo vriendelijk opnieuw in om ervoor te zorgen dat niemand anders zich kan aanmelden bij uw account.

Ongeautoriseerd gebruik van de Service

Elk ongeautoriseerd of illegaal gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot ongeautoriseerde koppeling naar of framing van de Service, of ongeautoriseerd gebruik van een spin of robot of andere voorgeprogrammeerde apparaten op de Service zal grondig worden onderzocht en passende juridische stappen zullen worden ondernomen, inclusief maar niet beperkt tot strafrechtelijke, civiele en voorlopige verhaalsmogelijkheden. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle beveiligingsprocedures en -processen die door Mealy zijn voorgeschreven met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Service. Bovendien stemt u ermee in geen toegang te krijgen tot of te proberen toegang te krijgen tot gebieden of secties van de Service die niet bedoeld zijn voor de algemene toegang voor het publiek, tenzij u vooraf uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen om dit te doen door Mealy.

Naleving van wetten

U stemt ermee in dat u de Service alleen voor wettige doeleinden zult gebruiken. Daarom zult u geen informatie, gegevens, bestanden, materiaal of software verzenden, distribueren, opslaan, posten, presenteren of weergeven die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving. U zult de Service niet gebruiken om anderen te versnellen of anderszins hulp te bieden bij het schenden van enige wet- of regelgeving. U bent er exclusief verantwoordelijk voor dat verzonden, gedistribueerde, opgeslagen, geplaatste, gepresenteerde of weergegeven materialen op de Service voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden. U mag de Site of de daarin geleverde Diensten niet gebruiken om enige wet, verordening, statuut of regelgeving te schenden, inclusief export-, privacy- en intellectuele-eigendomsrechten.

Handelsmerk

De naam en het logo van Mealy en alle bijbehorende product- en dienstnamen, slogans en modelmerken zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Mealy en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mealy. Andere producten en dienstmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Beperking van aansprakelijkheid

U AANVAARDT ALLE RISICO’S EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN HET INTERNET. IN GEEN GEVAL KAN MEALY AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK OF WINST, ZONDER ENIGE VORM VAN ACTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, DIE ONTSTAAT MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE. MEALY GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INHOUD. HET IS DE UITDRUKKELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM INFORMATIE TE VERIFIËREN EN TE BEVESTIGEN VOORDAT HIJ EROP VERTROUWT. DE INHOUD VAN DE DIENST KAN TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INHOUD ERVAN.

Afwijzing van garantie

MEALY STELT NIET VOOR OF BELOOFT NIET DAT HET PLATFORM EN DE DAARIN GELEVERDE DIENSTEN FOUTLOOS EN ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, NOCH DAT HET BEPAALDE RESULTATEN ZAL LEVEREN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE INHOUD, FUNCTIONALITEIT OF LINK EROP. TOEGANG TOT DE SERVICE (INCLUSIEF TOEGANG TOT INFORMATIE, MATERIAAL EN BRONNEN DAARIN) WORDT VERLEEND OP EEN “ZO BESCHIKBAAR” EN “ZOALS HET IS”, ZONDER ENIGE GARANTIES, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Onder informatie of advies van Mealy, haar dochterondernemingen of hun respectieve werknemers mag geen enkele garantie worden verstaan. NOCH MEALY, NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN GARANDEREN DAT HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE OVER OF DE TOEGANG TOT EEN DIENST FOUTLOOS EN ONONDERBROKEN ZAL ZIJN.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Mealy, haar functionarissen, partners en andere agenten en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, eisen, aansprakelijkheid of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten betaald door derden als gevolg van of als gevolg van uw gebruik van de Service, inclusief uw gebruik van de Site om een link naar een andere website beschikbaar te stellen of om informatie of inhoud naar de Site te uploaden.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerd en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving. Elke partij bij deze Overeenkomst stemt hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Bunschoten voor elke claim of geschil die voortvloeit uit deze Overeenkomst, de Service, de Website of andere diensten die daarin worden geleverd, en doet afstand van alle jurisdictie, locatie of lastige bezwaren tegen de rechtbanken. Het onvermogen van een partij om strikte naleving van alle voorwaarden van deze overeenkomst te garanderen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een soortgelijk recht of bevoegdheid op een volgend moment.